Özel M.T.S.K. Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (Taslağı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında eğitim ve öğretim, yönetim, kursiyer kaydı, öğretim programları, çalışma süreleri ile kursiyer başarılarının değerlendirilmesi, görev alacak personelin görev, yetki, sorumlulukları ve işleyişle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yönetim, eğitim-öğretim, kursiyer kaydı, öğretim programları, çalışma süreleri ile kursiyer başarılarının değerlendirilmesi, görev alacak personelin görev, yetki, sorumlulukları ve işleyişle ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kurumda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

c) Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu: Direksiyon eğitimi alanında görevli en az lise veya dengi okul mezunu olan kurs personelini,

ç) Dönem: Teorik ve uygulama derslerinin toplam süresini,

d) Eğitim çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

e) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,

f) Eğitim kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

g) Eğitim kamyoneti: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

ğ) Eğitim minibüsü: Yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

h) Eğitim motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları,

ı) Eğitim otobüsü: Yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en az yirmidört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli bulunan motorlu taşıtı,

i) Eğitim otomobili: Yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli bulunan motorlu taşıtı,

j) Kurs: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

k) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

m) Lastik tekerlekli eğitim traktörü: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını,

m) Motorlu eğitim bisikleti: Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km. den az olan bisikleti,

o) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

ö) Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

p) Sürücü: Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

r) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

s) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerini,

ş) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

t) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş öğreticileri,

u) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri

          

 Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun amacı

MADDE 5- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak trafikle ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir.

 

Sertifika sınıfları

MADDE 6- (1) Kurslarda, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verilir.

a) Motorlu bisiklet kullanacaklar için, "A1 sınıfı sertifika"

b) Motosiklet kullanacaklar için, "A2 sınıfı sertifika"

c) Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için, "B sınıfı sertifika"

   Otomatik vitesli otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için, “B1 sınıf sertifika”

ç) Kamyon kullanacaklar için, "C sınıfı sertifika"

d) Çekici kullanacaklar için, "D sınıfı sertifika"

e) Otobüs kullanacaklar için, "E sınıfı sertifika"

f) Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için, "F sınıfı sertifika"

g) İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için, "G sınıfı sertifika",

ğ) Hasta ve özürlülerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için, "H (motosiklet), H (otomobil) sınıfı sertifika"

h) Otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla römork takarak kullanacaklar için; “Römork sınıfı sertifika”

 

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri

MADDE 7- (1) Sertifika sınıflarının eğitim süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) "A1" ve "A2" sınıfı sertifikalarda: Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12, Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 10 saattir.

b) "B ve B1" sınıfı sertifikalarda: Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12,  Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 12 saattir.

c) "C" ve "E" sınıfı sertifikalarda; Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12, Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 24 saattir.

ç) "D" sınıfı sertifikalarda; Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12, Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 24 saattir.

d) "F" sınıfı sertifikalarda: Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12, Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 10 saattir.

e) "G" sınıfı sertifikalarda: Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24 ve İlkyardım Dersi 12 saattir.

f)"H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda: Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12, Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 10 saattir.

g) "H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda: Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi 24, İlkyardım Dersi 12, Araç Tekniği Bilgisi Dersi 8 ve Direksiyon Eğitimi Dersi 12 saattir.

ğ) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikalarla römorklu araç kullanma sertifikalarında: Römorklu Araç Kullanma Eğitimi Dersi 5 saattir.

(2) Yukarıda belirtilen (“A1”, “A2”, “H (motosiklet)” ve F sertifika sınıfı hariç) direksiyon eğitimi derslerinin yarısı direksiyon eğitim alanında, yarısı da akan trafik içinde yapılır.

(3) Direksiyon eğitimi sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmesi ve ilan edilen direksiyon eğitimi kurs ücreti üzerinden ödeme yapılması hâlinde, gerekli beceriler kazandırılana kadar akan trafik içerisinde direksiyon eğitimi verilir.

(4) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;

“A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim bisikleti,

“A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim motosikleti,

“B” sınıfı sertifikalarda; eğitim otomobili, eğitim minibüsü veya eğitim kamyoneti,

“B1” sınıfı sertifikalarda; otomatik vitesli (eğitim otomobili, eğitim minibüsü veya eğitim kamyoneti)

“C” sınıfı sertifikalarda; eğitim kamyonu,

“D” sınıfı sertifikalarda; eğitim çekicisi,

“E” sınıfı sertifikalarda; eğitim otobüsü,

“F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör,

“H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve özürlü için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet,

“H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve özürlü için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş otomobil,

“B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup, aracına römork takarak kullanılan sertifikalarda; yüklü ağırlığı 750 kg.’ı geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim otobüsü 

ile yapılacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursun Açılması, Kapatılması ve Ceza Yazılması

 

Kursların açılması

MADDE 8- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 08/03/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurum açma izni verilir.

Kursların hangi il ve ilçede kaç adet açılacağına Valilik karar verir.Bu kararda temel ölçü kursun açılacağı il veya ilçenin nüfusu ve nüfus yapısıdır. Kanun/Yönetmelik çıkmazdan önce açılmış olan kursların hakları saklıdır.

 

Kursların kapatılması

MADDE 9- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının geçici veya sürekli olarak kapatılması 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine, mevzuata aykırı davranışlarından dolayı cezalandırılmaları ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil

 

Kurslara müracaat esasları

MADDE 10- (1) Kursa katılacak kursiyerlerde aranacak şartlar:

a) Yaş Şartı;

1) “A1”, “A2”, “F” ve “H (Otomobil)” ve “H (motosiklet)”  sınıfı sertifikalar için onyedi,

2) “B, B1” ve “G “sınıfı sertifikalar için onsekiz,

3) “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifikalar için yirmiiki, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullardan mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

yaşını bitirmiş ve en az 3 yıllık B sınıf sürücü belgesi sahibi olmak.

b) Öğrenim Şartı;

1-Tüm sınıflar için en az ilkokul mezunu olmak

c) Sağlık bakımından 26/09/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak.

ç) Hükümlülük bakımından, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 4/7 maddesinden, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak.

d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş, fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olmak.

 
Müracaatlarda aranacak belgeler

Madde 11- (1) Kurslara müracaat eden kursiyerlerden aşağıdaki belgeler istenir. Dönem başlamadan belgelerin tam olarak getirilmesi zorunludur. Belgesi eksik olanların kaydı geçersizdir.

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası yazılı müracaat formu beyanı (Kayıt esnasında kurs görevlisi tarafından nüfus cüzdanının aslı istenerek kontrol edilir),

2) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslının, kurs müdürlüğünce onaylı örneği veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belge,

3) Beş adet vesikalık fotoğraf,

4) Sürücü olur tek tabip raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

    Valilik veya Kaymakamlık onayı

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Yabancı uyruklu kursiyerlerden, 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ile 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelikte belirtilen belgeler,

3) Öğrenim belgesinin denkliğinin kurs müdürlüğünce onaylı fotokopisi,

4) Sürücü olur tek tabip raporu,

5) Beş adet vesikalık fotoğraf,

6) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

istenir.

c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

 

Müracaatların kabulü

MADDE 12-(1) Kursiyer, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Müracaat Formunu (EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup, 10 uncu maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Müracaat formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2) ye ve Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.

(2) Öğretimine başlanan dönem için kursiyer kaydı yapılmaz.

(3) Ayrıca, kursa kayıt olacak kursiyerlerin:

a) Öğretim programlarını izlemekte güçlük çekip çekmeyecekleri kurum müdürleri tarafından kontrol edilir. Programları izlemekte güçlük çekecekleri anlaşılanlar kaydedilmez.

 b) Sağlık raporunu gerekli görmesi halinde kurs müdürü yeniden isteyebilir. Bu durumdaki kursiyerlerin kayıtları getirecekleri yeni rapora göre yapılır.

c) Adli sicilden hükümlülük kaydının silindiğine ilişkin mahkeme kararı getirmeleri halinde, ceza almış olsalar bile kursa kaydı yapılır.

 ç) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.

 d) “G” sınıfı sürücü belgesi almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makineleri Kullanma Sertifikasına (Operatörlük Belgesi) sahip olmaları gerekmektedir.

 

Kursiyerlerin nakli

MADDE 13- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında kursiyer nakli yapılamaz.

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM
Kursa Devam ve Disiplin

 

Kursa devam

MADDE 14- (1) Kursa kayıt olan kursiyerler kursa devam etmek zorundadırlar.

(2) Kursiyerler teorik derslerin her biri için ayrı olmak üzere toplam ders saat sayısı 10 ve altında olanların 2/5'i, 10 saatin üzerinde olan dersler için ise 1/5'i kadar devam etmeyebilirler. Direksiyon eğitiminin tamamına devam etmek zorunludur.

(3) Belirtilen sürelerden fazla devamsızlık yapanlar veya geç gelenlerin kayıtları silinir. Herhangi bir nedenle kaydı silinen kursiyer ücretini ödemek zorundadır.

 

Sınav hakkı ve kayıt yenileme

MADDE 15- (1) Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavda başarısız duruma düşenler; yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız dört dönem daha sınavlara girebilirler. Kursiyerler isterlerse, sadece başarısız oldukları derslere ücret ödemek kaydıyla devam edebilirler.

(2) Ancak;

a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere; resmî ve özel hastane, dispanser, hükümet tabibi, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve benzeri yerlerden alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabi afetler yüzünden veya ana, baba kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi

kurum müdürlüğüne teslim edenler, beş dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamazlarsa bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

(3) Beş dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler. Direksiyon sınavında başarısız olanlar sınavdan önce kayıtlı olduğu sürücü kursundan en az dört saat direksiyon dersi almak ve ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca direksiyon sınavlarında kalanlar tekrar sınavlara girdiklerinde sınav komisyon ücreti dışında  sürücü kursuna da sınav gider ücreti öderler. Bu ücret kursun bağlı bulunduğu Ticaret Odası veya Esnaf Kefalet Kooperatiflerince belirlenir.

 

Disiplin

MADDE 16- (1) Kursta “Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre disiplin kurulu kurulur.

(2) Kursa geç kalmayı alışkanlık hâline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler, yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bu kursiyerlerin aynı kuruma yeniden kaydı yapılmaz.

 

Evrak iadesi

MADDE 17- (1) Herhangi bir nedenle kurstan ayrılan kursiyerin müracaat formu ve resim dışındaki evrakı, istemesi hâlinde kendisine iade edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Kurslarda Eğitim ve Öğretim

 

Kurslarda eğitim ve öğretim

MADDE 18- (1) Kurslarda; Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım ve Araç Tekniği Dersleri teorik, Direksiyon Eğitimi Dersi uygulamalı olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitimine başlanır.

(2) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik dersinden başarılı olduklarını belgeleyenler trafik ve çevre bilgisi dersinden, ilkyardım dersinden başarılı olduklarını belgeleyenler ilk yardım dersinden ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler araç tekniği dersinden; istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmazlar, sadece sınavlara girerler.

(3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince; sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında Trafik ve Çevre Bilgisi Dersine devam ederler. Bu kişiler kayıtlı oldukları dönemin Trafik ve Çevre Bilgisi sınavına girerler. Sınavı başaranlara belge verilir.

(4) Kurslardaki teorik dersler hafta içinde en az 15, en çok 30, cumartesi ve pazar günleri; günde en az 6, en çok 8 saat ders yapılır. Direksiyon eğitimi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere, hafta içi veya hafta sonunda günde; en az 2, en çok 4 saat yapılır.

(5) Direksiyon eğitiminin tamamı, başvurulan sertifika sınıfına uygun araçla yapılır. Direksiyon eğitimi dersinin ilk yarısı direksiyon eğitim alanında, diğer yarısı akan trafik içinde yapılır. “A1”, “A2”, “B”, “B1”, “F” ve “H” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere 2 saat, “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise 4 saat gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.

(6) Çalışma saatleri göz önünde bulundurularak bir araçla bir günde en çok 7 kursiyere direksiyon eğitimi dersi verilir.

 (7) İşitme özürlü  bireylere “H” sınıfı sertifika vermek isteyen kurslarda; kurum tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik izni ile görevlendirilir. İşitme özürlü bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek, öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar. Bu kişiler sınavlarda da görevlendirilir.

(8) Yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek kurumlara, yüksek öğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce yüksek öğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi dersi usta öğreticileriyle birlikte derse girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Bu kişiler sınavlarda da görevlendirilir.

(9) Dönemler Bakanlıkça belirlenen tarihlerde başlatılır. Her dönemin teorik ve uygulama derslerinin eğitimleri en fazla 60 gün içinde tamamlanır.

(10) Bir dönemde kurum, kurum kontenjanını geçmemek şartıyla; “A1”, ”A2” ve  “F” sınıfı bir direksiyon eğitim aracı için en fazla 30,  “B” ve “H” sınıfı bir direksiyon eğitim aracı için en fazla 14, “C”, “D” ve “E” sınıfı için ise en fazla 9 kursiyerin kursa kaydı yapılabilir. Ancak, başka sınıf sürücü sertifikası olup “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika alacaklardan üç kursiyer bir kursiyer olarak hesaplanacaktır.

(11) Direksiyon eğitim alanında aynı anda;

a)5.000 m² lik direksiyon eğitim alanında, sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” ve “H” sınıfı sertifika veren kurumların en çok 12,

b)10.000 m² lik direksiyon eğitim alanında, “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” ve “H” sınıfı sertifika veren kurumların en çok 16,

c)Alanı 5.000 m² ve 10.000 m² nin üzerinde olan direksiyon eğitim alanlarında ise yukarıdaki araç sayıları dikkate alınarak belirlenen sayıda

araç çalışabilir.

(12) Direksiyon eğitim alanının iki kurum veya alanı 5.000/10.000 m² den büyük olanlarda daha fazla kurum tarafından kullanılması hâlinde de direksiyon eğitim alanının büyüklüğü dikkate alınarak onbirinci fıkrada belirtilen araç sayısının katlarının üzerine çıkılmaz. Direksiyon eğitim planları bu araç sayısı esas alınarak hazırlanır.

  

Direksiyon eğitim araçları 

MADDE 19- (1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitim araçlarının kurumun kurucusu adına kayıtlı olması gerekmektedir. Ancak  “A1” ve  “D” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçları kurumun kurucusu adına kayıtlı veya kiralık, “H” sertifika sınıfı direksiyon eğitim aracı ise kurumun kurucusu adına kayıtlı veya kiralık ya da kursiyer adına kayıtlı olabilir.

(2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

a) Kurum müdürlükleri direksiyon eğitim aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte çift frenli-çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, tüzel kişilik olan kurumlarda kurum, gerçek kişiye ait kurumlarda kurucu adına kayıtlı ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıya uygun olduğu, “A1”, “D” ve “H” sertifika sınıfı kiralık olan araçlar için en az bir yıllık kira sözleşmesinin yapıldığını bildiren bir dilekçe ve aslı görülerek millî eğitim müdürlüğünce onaylanmak üzere  araca ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir. B, B1, C, D, E, H(otomobil) sınıf eğitim araçlarına ait  “Motorlu Araç Tescil Belgesinde” aracın çift debriyaj, çift fren sisteminin mevcut olduğu işlenmiş olmalıdır.

b) iptal

c) Direksiyon eğitim aracının her iki ön kapısına ait olduğu sürücü kursunun adı ve telefonu yazılır. Bunun dışında aracın hiçbir yerine herhangi bir yazı yazılmaz.

ç) Direksiyon eğitim aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanı 15x60 ebadındaki fosforlu veya ışıklı levha konulur. Ayrıca Eğitim Araçlarında eğitim sırasında sarı tepe lambası kullanılması zorunludur.

d) Direksiyon eğitim aracı olarak kullanılacak bütün araçların yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması gerekmektedir. Bu araçlardan “A1”, “A2” ve “B” sınıfı direksiyon eğitim aracı olarak kullanılacaklar on yaşından büyük olamaz. Araçların yaşı tescil belgesindeki ilk trafiğe çıkış tarihi esas alınarak hesaplanır.

e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartlara uygun kuruma kayıtlı başka bir araçla o günkü sınav yapılabilir.

(3) Direksiyon eğitim araçlarında;

a) Direksiyon eğitim aracının kursta kullanılması için yapılmış olan noter onaylı kira sözleşmesi veya kuruma ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,

b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,

c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,

ç) Direksiyon eğitim aracının kullanım izin onayının bir örneği,

d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu”,

e)Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim için ayrıca; kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi

bulunur.

 

Direksiyon eğitim alanı

MADDE 20- (1) Direksiyon eğitim alanının kurumun bulunduğu ilçe sınırları içinde bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyette bulunan kurumların direksiyon eğitim alanının ise kurumun bulunduğu büyükşehri oluşturan ilçelerin sınırları içinde bulunması gerekir.

(2) Kurumlar direksiyon eğitim alanlarını ve dinlenme tesislerini Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlerler.

(3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi gördükleri süre içinde eğitim alanındaki uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı sorumlusu olarak görevlendirilir.

(4) “A1”, “A2”, “B”, “B1”, “F” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², “C”, “D”, “E” sınıfı sürücü sertifikası eğitimi verecek kurumların direksiyon eğitim alanı ise en az 10.000 m² olmalıdır. Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.

(5) İkiden fazla kurum tarafından kullanılacak; “A1”, “A2”, “B”, “B1”, “F” sınıfı sertifika için direksiyon eğitim alanının 5. 000 m² üzerindeki kısmı 2.500 m²  katları, “A1”, “A2”, “B”, “B1”, “F”, “C”, “D”, “E” sınıfı sertifika verecek kurumlar için ise 10. 000 m² üzerindeki kısmı 5.000 m²  katları olacak şekilde hesaplanır. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.

(6) Birden fazla kurum tarafından kullanılan direksiyon eğitim alanlarının kiralık olması hâlinde arsa sahibi ile her kurum için ayrı ayrı kira sözleşmesi yapılır. Birden fazla kurumun kullandığı pistlerde bir kurum için alınmış olan pist onayı diğer kurumlar için de geçerlidir.

 

Direksiyon eğitimi

MADDE 21- (1) “A1”, “A2”, “F” ve “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlerin karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için, sürücü kursunca “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi”  (Ek-5) düzenlenir.

(2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi”ne direksiyon usta öğreticisinin, sınavda ise direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesine ait bilgiler yazılır.

 (3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına göre yapılır.

(4) “B1” ilavesi durumunda Otomatik vitesliler hariç özel amaçlı taşıtlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.

(5) “A1”, “A2”, “F”, “H”, sınıfı hariç çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemi bulunmayan ve her türlü donanımı sağlam olmayan, trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.

 

Çalışma saatleri

MADDE 22- (1) Çalışma 8.00 ile 22.50 saatleri arasında, teorik ve direksiyon eğitimi derslerini haftanın bütün günlerinde kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir.

 

Ders saatleri

MADDE 23- (1) Bir ders saati süresi teorik derslerde elli dakika, direksiyon dersinde 45 dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi teorik derslerde on dakika, direksiyon dersinde 15 dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders hâlinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Çalışma Planları

 

Öğretim programları

MADDE 24- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında sertifika sınıf çeşitlerine göre uyulacak öğretim programları Bakanlıkça hazırlanır.

 

Çalışma planları

MADDE 25- (1) Dersler, öğretim programları ve onaylı ders planlarına uygun şekilde yapılır.

(2) Teorik ve direksiyon eğitimi dersi için ve her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere bir defaya mahsus öğretim programları hazırlanır ve Milli Eğitim Müdürlüklerine onaylattırılır. Öğretim programında bir değişiklik olmadığı sürece bu programlar her dönem için geçerlidir. Öğretim programlarında bir değişiklik olduğunda tekrar onaylattırılır.

(3) Telafi dersleri ile başka bir sınıftan sertifika almak üzere müracaat edenler için de aynı işlem yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kurs Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Görevlendirme

MADDE 26- (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 27- (1) Kurstaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

 

Kursta görevlendirilecek personel

MADDE 28- (1) Kurslarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.

a) Kurs müdürü

b) Kurs müdür yardımcısı (isteğe bağlı)

c) Eğitim personeli

ç) Diğer personel

 

Eğitim personelinde aranacak şartlar

MADDE 29- (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır.

a) İlk Yardım Dersi için;

1) Üniversitelerin; tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültesi mezunu olmak,

2) Sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi, hemşirelik yüksek okulu, sağlık yüksek okulu hemşirelik, sağlık yüksek okulu sağlık memurluğu, sağlık yüksek okulu ebelik bölümü mezunu olmak,

3) 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,

b) Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi için, en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla;

1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,

2) Yüksek okul mezunu olup trafik hizmetlerinde en az iki yıl süre ile fiilen çalıştığını belgelendirmek,

3) Yüksek okul mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu Belgesi” sahibi olmak,

c) Araç Tekniği Bilgisi Dersi için;

1) Üniversitelerin motor veya otomotiv bölümleri lisans/ön lisans mezunu olmak,

2) Makine mühendisi,

3) Makine veya motor teknikeri,

4) Harp okulu ulaştırma bölümü mezunu,

5) Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları programına denk bir yüksekokul mezunu

olmak.

ç) Direksiyon Eğitimi Dersi için:

1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından önlisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,

2) Lise mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticileri Kursu Belgesi” bulunmak.

d) “H (Otomobil)” ve “H (Motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası alacak işitme ve konuşma özürlüler için işitme ve konuşma özürlülerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.

e) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi bulunan personel tercümanlık yapması amacıyla geçici görevlendirilir.

 

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 30- (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi;

a) Her yıl kursun mali bütçesini düzenler.

b) Kurs yönetimince talep edilen eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçle diğer ihtiyaçları sağlar.

c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.

ç) Gerektiğinde kursta yapılan toplantılara katılarak eğitim personelinin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

d) Eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

e) Eğitim personelinin iş sözleşmesini yaparak çalışma izin ve çalışma iznini uzatma onaylarının zamanında alınmasını sağlar.

f) Kursun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler; muhasebeye ilişkin defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

g) Yangın, doğal afet ve kazalara karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemleri alır.

ğ) İlgili mevzuata göre ilk yardım ve özel güvenlik önlemleri alır.

h) Kursun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurs veya kurslarını temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.

ı) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

(2) Kursta eğitim ortamının sağlanması için maddî imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı ile araç ve gerecin temini gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisinin, eğitim ve öğretim işlerinde doğrudan görev ve yetkisi bulunmaz.

(4) Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayıyla müdür yardımcısının müdürlüğe vekâleten görevlendirilmesini sağlar. Müdür yardımcısı bulunmaması hâlinde yönetici olma şartlarını taşıyan bir eğitim personelinin bu göreve vekâleten görevlendirilmesini sağlar.

 

Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31- (1) Genel müdür;

a) Gerektiğinde kendisine bağlı kurslardaki toplantılara başkanlık eder.

b) Branşında ders bulunması durumunda haftada 6 saate kadar derse girebilir.

c) Eğitim personeli ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

ç) Eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar. Kendisine bağlı kurslarda görevli eğitim personeli, diğer personel ve şirket demirbaşında kayıtlı eğitim araçlarını mükerrerliğe ve çakışmaya meydan vermeden  ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunulan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilerek –aynı il sınırları içinde görev yapmaları şartıyla- kendisine bağlı diğer sürücü kurslarında görevlendirilmesini sağlar.

d) İzin kullanacak personele, kurs müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler.

e) Yönetim ile eğitim personeli arasındaki koordineyi sağlar.

f) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır.

g) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

ğ) Kursun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurslarını temsil eder.

h) Genel müdür, ayrıca özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri de yapar.

(2) Genel müdür, kurslarda eğitim ve öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi, başarının artırılması için gerekli önlemlerin alınarak uygulanmasından, Bakanlığa ve ilgili diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.

 (3) Genel müdür aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise kursun mali işlerinden de sorumludur.

 

Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31- (1)Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürlüğe vekalet eder.

 

Kurs müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 32- (1) Müdür;

a) Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması, eğitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri alarak uygular.

b) Kurstaki tüm personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.

c) Kursun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kursu temsil eder.

ç) Aday eğitim personelinin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütür.

d) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onaylarını zamanında alır.

e) Eğitim ve öğretim, yönetim ve benzeri konularda personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

f) Her dönem başlamadan önce gerekli hazırlıkları yapar, eğitim ve öğretim etkinliklerini planlar, personel arasında gerekli görev bölümünü yapar.

g) Defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

ğ) Eğitim personelinin bilim, teknik ve eğitim, alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır ve yetiştirilmesini sağlar.

h) Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, kurs bünyesinde görev yapan eğitim personelinden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

ı) Eğitim personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmaları için dönem planları ile haftalık ders programlarının yapılmasını sağlar ve onaylar.

i) Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını, eğitim personeli ile kursiyerlerin bunlardan yararlanmasını sağlar.

j) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla branşında olmak üzere haftada aylık karşılığı 6, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı ise 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse girebilir.

k) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini hazırlar.

l) Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personele duyurulmasını ve mevzuatla ilgili bilgi edinilmesini sağlar.

m) Genel müdürün bulunması hâlinde izin kullanacak personele, genel müdürle birlikte izin verir.

n) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

(2) Kurs müdürü; kursun yönetiminden, kursun amacı doğrultusunda kursiyerlerin yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve resmî makamlara karşı sorumludur.

(3) Müdür, kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda Kursun mali işlerinden de sorumludur.

(4) Sorumluluk, her ikisinde de kalmak üzere yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilir.

(5) Kursa genel müdür atanmadığında bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanır.

 

Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 33- (1)Müdür yardımcısı, dengi resmî mevzuatta belirtilen görevler ile kurs müdürünün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olması hâlinde müdürlüğe vekâlet eder.

 

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 34-(1) Eğitim personeli, kendisine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Eğitim personeli aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Kursiyerlerin, başarısının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Kursiyer yoklamalarını yaparak her derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp imzalar.

c) Derslere hazırlıklı girer.

ç) Derslerin dışında kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır; kanun, yönetmelik ve emirlerle belirlenen görevleri yapar.

d) Kursiyerlere öğrenimlerinde yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

e) Eğitim-öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatı okuyup bilgi edinir.

f) Eğitim-öğretimin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

 

Direksiyon eğitimi alanı sorumlusunun görevleri

MADDE 35-(1) Direksiyon eğitim alanında yapılan eğitimin planlanan şekilde yürütülmesinden ve alanın tertip/düzeninden sorumludur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim ve Kurslar

 

Valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitimi faaliyetleri

MADDE 36- (1) Kurslarda görevli eğitim personeli için millî eğitim müdürlüklerince her yıl en az bir defa olmak üzere hizmet içi eğitimi semineri düzenlenir.

(2) Trafik ve çevre bilgisi ile direksiyon eğitimi öğreticisi olmak isteyenler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince kurs düzenlenir. Bu kurslarda ihtiyaç duyulması hâlinde yüksek öğrenimli trafik zabıtası görevlilerinden de faydalanılabilir. Bu kurslarda uygulanacak esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

(3) Özel Öğretim Kurumları Kurucuları tarafından kurulan; dernek, birlik ve vakıflar tarafından da kurum açma izni veren makam tarafından izin almak kaydıyla kurumlardaki personele hizmet içi eğitim faaliyeti verebilir.

 

Bakanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitimi ve kurslar

MADDE 37- (1) Millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, kurs müdür ve müdür yardımcıları, kursta görevli eğitim personeli için her yıl Bakanlıkça hizmet içi eğitimi semineri düzenlenebilir. Düzenlenecek seminerlere özel kurslardan katılacak eğitim personelinin yol, yiyecek ve konaklama giderleri kurumlarınca karşılanır.

 

ONUNCU BÖLÜM
Sınavlar ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Komisyonları

 

Sınavlar

MADDE 38- (1) Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere teorik ve uygulamalı sınav yapılır. Teorik sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezi sistemle veya elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası   (EK-6) verilir. Uygulamalı olarak yapılan direksiyon eğitimi sınavlarında (EK-3), (EK-4 ), (EK-7) kullanılır. Uygulamalı sınavlar akan trafikte, “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikanın sınavı ise (EK-8) krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda yapılır. 

(3) Sürücü kurslarında görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.

(4) Teorik sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları 46 ncı ve  47 nci madde hükümlerine göre yapılır, (EK-3) ve (EK-4) “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilir.

(5) Başkasının yerine direksiyon eğitimi dersi sınavına girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.

(6) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır.

(7) Teorik derslerin sınavında başarısız olan kursiyerler, direksiyon eğitimi dersinin sınavına girmezler.

(8) Her kursiyerin direksiyon eğitimi sınav süresi 30 dakikadan az olamaz. Ancak, sürücü adayının araç kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kurumun usta öğreticisi sınav yerine getirir.

  Direksiyon sınavları Bakanlıkça yetiştirilmiş uzman sınav yapıcılar tarafından yapılır. Bu amaçla Büyük şehirlerde ve coğrafi olarak merkezi konumdaki şehirlerde 20 adet sınav merkezi oluşturulur. Eğitimini tamamlayan il ve ilçelere komisyon bu merkezlerden gönderilir.

 Sınavlarda, emniyet kemerini takmama, sinyal vermeden yola çıkma veya şerit değiştirme, Ayna kontrolü yapmadan yola çıkma veya şerit değiştirme, zamanında uygun şeride girmeme, kavşaklarda geçiş haklarına uymama, kırmızı ışıkta geçme, takip mesafesini koruyamama, trafiği tehlikeye düşürecek davranışta bulunma gibi kurallardan bir tanesini ihlal eden sınavdan kalır. Diğer hatalı davranışlar komisyonun takdirine bağlıdır.

Sınavlar belli bir güzergah değil, belli bir bölgede yapılır. Komisyon adaya ne yapacağını ve ne yöne gideceğini seyir sırasında önceden bildirir. Her aday için farklı güzergah izletebilir. Komisyon güvenli sürüş gerçekleştirdiğine kanaat getirmediği adayı bırakır ve hatalarını yazılı olarak bildirir.

 

Direksiyon eğitimi dersi sınav koordinasyon, takip ve denetim komisyonu

MADDE 39- (1) Büyükşehir statüsündeki illerde, direksiyon eğitimi dersi sınav koordinasyon, takip ve denetim komisyonu her ay millî eğitim müdürünün onayıyla oluşturulur. Komisyon, il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına bakmakla görevli müdür yardımcısı/şube müdürü ve bir millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İl millî eğitim müdürünce gerekli görülmesi hâlinde komisyona; diğer millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri arasından iki üye daha seçilebilir.

(2) Komisyon aşağıdaki görevleri yapar:

a) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme kurullarıyla işbirliği içerisinde sınavların gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlar.

b) Sınav bölgesinde inceleme ve denetimler yaparak, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarına yardımcı olur ve gerekli rehberliği yapar.

c) Direksiyon dersi sınavlarında, direksiyon sınav değerlendirme formunda yer alan “Değerlendirilecek Durumlar”ın uygulanabileceği sınav güzergâhının tespiti için il/ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak uygun güzergâhlar oluşturulmasını sağlar. Sınav güzergahının; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerin bulunması gibi . . . özellikleri taşıması gerekir.

ç) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarıyla birlikte direksiyon eğitimi derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergâhlarda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Kursiyerlerin eğitim ve sınav süresince yararlanabilecekleri devamlı veya geçici tesislerin kurulmasını sağlar.

d) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında yapılan eğitim faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını her ay mesai saatleri içinde ve dışında da kontrol eder.

e) Direksiyon eğitimi derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergâhlarda, devamlı veya geçici tesisler kurar.

(3) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, il millî eğitim müdürlükleri, koordinasyon ve denetim yapmak maksadıyla il ve ilçe merkezlerindeki direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarında sınav tarihlerini, sınavların yapılacağı güzergâhların adreslerini belirler. Sınav yörelerinde gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuyla birlikte gerekli önlemleri alırlar. Direksiyon eğitimi derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergâhlarda, devamlı veya geçici tesisler kurar. Sınav güzergahının; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerin bulunması gibi özellikleri taşıması gerekir.

 

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu

MADDE 40-(1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

a)Büyükşehir statüsündeki illerde, ilçeler,

b)Büyükşehir statüsünde olmayan illerde il; ilçelerde ilçe

bazında direksiyon eğitimi dersi için sınav yürütme komisyonu kurulur. Komisyon, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

(2)Sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her direksiyon eğitimi sınavı için:

a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde merkez ilçede il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, biri millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına bakmakla görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulur.

b)Büyükşehir statüsünde olan illerin ilçelerinde ve diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

(3) Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de komisyonda üye olarak görevlendirilir.

 

Sınav yürütme komisyonunun görevleri

MADDE 41- (1) Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapacak birimi kurar. İş hacmine göre bu birimde görev alacak eleman sayısını tespit eder.

(2)  Farklı sınıf sertifika almak için kursa kaydolan kursiyerlerin belgelerini incelemek üzere ön inceleme komisyonunda görev alacak personeli belirler. Komisyon gerekli koşulları taşımayan kursiyerleri bir tutanakla tespit ederek direksiyon eğitimi dersi sınavına almaz.

(3) Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu için başkan ve üyeyi belirler. Sınavlarda, sınav günü görev alacak toplam komisyon sayısının %5 ini geçmemek üzere yedek üye görevlendirilebilir. Sınavların nasıl ve hangi esaslara göre yapılacağına ilişkin eğitim verir ve adlarına “Sürücü Adayı Sınavında Görevlendirme Yazısı” (EK-10) düzenler. Ancak başkan ve üyelere hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını sınav günü sabahı bildirir. Ayrıca sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

(4) Teorik derslerin sınav sonuç listesinin bir örneğini kursiyerlere duyurmak ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defterine (EK-2)  işlemek için, kurs müdürlüğüne teslim eder. Diğer örneğini millî eğitim müdürlüğünde korur. 

 (5) Direksiyon eğitimi sınavları:

a)Bir ilçede direksiyon eğitimi sınavına bir günde en fazla 1000 kursiyerin katılması esastır. Ancak ilçede bir dönemde direksiyon eğitimi sınavına girecek kursiyer sayısının 4000 i aşması durumunda, bir günde sınava girecek kursiyer sayısı 1500’i aşmamak şartı ile sınav günlerine dengeli olarak dağıtılır.

b)Kursiyerleri sınava alınacak kurumların sırasını sınav yürütme komisyonu belirler. Kurs müdürlüğünce mazereti nedeniyle sınava önce girmesi belirtilen kursiyerlere sınav yürütme komisyonunca öncelik verilir. 

(6) Sınav gününden en az üç gün önce kurs müdürlüğünden;

a) En çok 14 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve direksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılacak araçların listesini,

b) Her kursiyerin adına düzenlenmiş dört örnek (EK-3) veya (EK-4) formlarını,

c) Direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyerlerin, her sertifika sınıfı için ayrı düzenlenmiş isimlerinin yazılı olduğu ikişer örnek (EK-7) formlarını

alır. Formları Direksiyon Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Komisyonuna verir.

 (7) Sınav hakkını kullanıp başarısız olan kursiyerler nedeniyle, onaylı araçlarının tamamı kullanıldığı halde, bir günde tüm kursiyerlerin sınavının yapılamadığı durumlarda  direksiyon eğitimi dersi sınavları, aynı haftanın cumartesi ve pazar günlerinde, yine yeterli olmaması hâlinde bir sonraki hafta sonundan başlanarak diğer hafta sonlarında da yapılır. Onaylı araçlarının tamamı kullanıldığında tüm kursiyerlerin sınavlarının yapılma imkanı olması durumunda, sınav günü araç eksikliği var ise, kurumun artan kursiyerlerinin sınavı bir sonraki sınav tarihinde yapılır.

(8) Kursiyerlerin hangi gün ve saatte direksiyon eğitimi sınavına gireceklerini belirleyerek kurumlara iki gün önceden bildirir. Kurumlardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerin sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlayarak, sınavda gerekli olan sınav evrakını sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar. 

 (9) Sınavların tamamlanmasından sonra, sınav uygulama ve değerlendirme komisyonları tarafından teslim edilen (EK-7) formunun bir örneğini kurs müdürlüğüne verir. Bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. Kurs müdürlerinin (EK-7) formlarındaki bilgileri, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defterine (EK-2) geçmeleri gerektiğini kendilerine bildirilir.

(10) Direksiyon eğitimi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.

 

Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonunun kuruluşu

MADDE 42-(1) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonunun başkan ve üyesi:

a)Yüksek okul mezunu,

b) Sınav sorumlusu yetki belgesi bulunan,

c)En az üç yıl önce alınmış ve bu sürede araç kullanarak pratik kazanmış ve sınavı yapılacak sertifika sınıfına ait sürücü belgesine sahip

olanlar arasından sınav yürütme komisyonunca her 14 kursiyer için bir komisyon oluşturulur. Komisyonlar oluşturulurken son komisyona 14 den az kursiyer kalması hâlinde komisyonlara kursiyer sayısı dengeli olarak dağıtılır.

 Başkan ve üyelerin sınavı yapılacak sertifika sınıfına ait sürücü belgesine sahip olmaları esastır. Ancak başkan ve üyeler arasında sınavı yapılacak sertifika sınıfına ait sürücü belgesi bulunmaması hâlinde en az “B” sınıfı sürücü belgesi bulunan üyelere görev verilir.

 

Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 43- (1) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu, “G” sınıfı hariç direksiyon eğitimi dersi sınavını, sertifika sınıfına uygun ve aşağıda belirtilen;

a) “A1” iki tekerlekli motorlu bisiklet,

b) “A2” iki tekerlekli motosiklet,

c) “B” otomobil, minibüs, kamyonet,

    “B1” otomatik vites(otomobil, minibüs, kamyonet)

ç) “C” yük taşıma sınırı beş tonu aşan kamyon,

d) “D” römorklu veya yarı römork takılmış on tonu aşan çekici,

e) “E” taşıma sınırı en az 24 yolcu olan otobüs,

f) “F” römorklu lastik tekerlekli traktör,

g) “H” hasta ve özürlüler için özel tertibatlı motosiklet veya otomobil cinsi 

araçlarla yapar.

(2) (EK-7) listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, Direksiyon Takip Formlarını inceler ve 6 ncı ve 51 inci maddelerde belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almayan kursiyerleri sınava almaz. Bu durumdaki kursiyerleri (EK-11) tutanağa işleyerek sınav yürütme komisyonuna bildirir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı kursiyerleri direksiyon eğitimi dersi sınavı değerlendirme formu (EK-3) veya (EK-4) göre değerlendirir.

(4) Bütün adayların direksiyon eğitimi sınavları tamamlandıktan sonra sonuç (EK-9) formuna yazılır, imzalanır ve sınav yürütme komisyonuna verilir.

 (5) Sınav bitiminde (EK-11)  tutanağı düzenler.

 

Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu

MADDE 44- (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolmakalem kullanılır.

 (2) Her üye direksiyon eğitimi dersi sınavına girdiği kursiyere ait (EK-3) veya (EK-4) formu doldurur ve imzalar.

 (3) Kursiyer adına başkan veya üye tarafından ayrı ayrı doldurulan (EK-3) veya (EK-4) formların birinde kursiyerin sınavda başarısız olduğu belirtilmiş ise kursiyer sınavda başarısız olarak değerlendirilir. Sınavda başarılı veya başarısız olan kursiyer için iki nüsha yeni (EK-3) veya (EK-4) form doldurulup  başkan ve üye tarafından imzalanır. Bu formların bir nüshası kurs müdürlüğüne verilmek üzere sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.

 

Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin araçlardaki yerleri 

MADDE 45- (1) “A1”, “A2” ve “H motosiklet” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek değerlendirme yapar. Adayda ve komisyon üyesinde bulunan telsizle sınav sırasında adaya ne yapacağı bildirilir. Adayın komutlara uyup uyamadığı kontrol edilir.

(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “A1” ve “A2” sınıfında olduğu gibi değerlendirme yapılır.

(3) “B”, “B1”, “E” ve “H otomobil” sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi öndeki diğer koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ile diğer direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi ise bir sonraki koltukta otururlar.

(4) “C” ve “D” sınıfı sertifika sınavında, sınav aracında sürücü koltuğu dışında tek koltuk olması hâlinde sınav, komisyon üyelerinin ayrı ayrı katılacağı ve toplam sınav süresini geçmeyecek şekilde iki aşamada yapılır. Aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla koltuk olması hâlinde araç içinde oturma şekli üçüncü fıkradaki gibidir.

 

“B”,”B1”, “C”, “D”, “E”, “F”  ve “H Otomobil” sınıfı sertifika sınavı

MADDE 46- (1) “B”, “B1” “C”, “D”, “E”, “F”  ve “H Otomobil” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Sınav süresince sarı tepe lambası yakılması zorunludur.

 (2)  Sınavda kursiyer:

a) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.

b) Sınavın yapıldığı güzergahta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşılır.

c) Araçlar arasına park eder.

ç) Eğimli yolda aracı durdurup yeniden hareket ettirir.

d) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır.

e) Işıklı kavşakta sağa veya sola dönüş yapar.

f) Aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.

 

“A1”, “A2” ve “H motosiklet” sınıfı sertifika sınavı

MADDE 47- (1) “A1”, “A2” ve “H motosiklet” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-8) deki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında devam ettirilerek tamamlattırılır.

(2) Sınavın krokiye göre uygulanması:

a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısımda motor çalıştırılır ve hareket ettirilir.

b) Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.

c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.

ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır.

d) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km. motosikletler için 50 km. ye çıkartılır.

e)Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur. 

 

Römork takılarak yapılacak sınavlar

MADDE 48- (1) “D” sınıfı sürücü sertifikası sınavı, yüklü ağırlığı 10 tonu geçen römorklu veya yarı römorklu uygun çekici sınıfındaki araçlarla yapılır. 46. Maddeye ek olarak, Römorkun sökülmesi, takılması, geri manevra ile iki araç arasına park, geri manevra ile en az 30 m. Düz gidebilme becerileri ölçülür.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

 

Sertifikaların düzenlenmesi esasları

MADDE 49- (1) Sertifika düzenlenirken;

a)Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. Resimler renkli  ve en çok 6 ay önce çekilmiş olması şartıyla bilgisayar çıktısı olabilir.

b) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.

 

Sertifikaların verilmesi

MADDE 50- (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.

 

Farklı bir sınıf sertifika alma

MADDE 51- (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olanlardan, farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri:

a) “A1” veya “A2”  sınıfı sürücü belgesi olanlardan, başka bir sınıf sertifika almak isteyenler; almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.

b) “B”, “C”, “D”, “E”, “F” veya “H (otomobil)” sınıfı sürücü belgesi olanlardan “A1”, “A2” veya “H (motosiklet)”  sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.

c) “F” sınıfı sürücü belgesi olanlardan “B”, “C”, “D”, “E” veya “H (otomobil)” veya “H (motosiklet)”  sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.

ç) “B” sınıfı sürücü belgesi olanlardan, “C” veya “E” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 10 saat devam ederler.

d) “B” sınıfı sürücü belgesi olanlardan, “D” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 10 saat devam ederler.

e) “C” sürücü belgesi olanlardan, “E” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait 10 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

f) “C” sürücü belgesi olanlardan, “D” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 10 saat devam ederler.

g) “D” sınıfı sürücü belgesi olanlardan, “E” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait 10 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

ğ) “E” sürücü belgesi olanlardan, “D” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 10 saat devam ederler.

h) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi olanlardan, “H (otomobil)” veya “H (motosiklet)”  sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait 10 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

ı) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi sahibi olup da şartları uygun olanların “G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar.

i) “B”, “C” veya “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olup da araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg.’ı geçen römork takarak kullanmak isteyenler; römorklu araç kullanma dersine 4 saat devam ederler.

j) “G” sınıfı sürücü belgesi sahibi olup farklı sınıf sürücü sertifikası alacakların 8 saat araç tekniği bilgisi dersi ve alacakları sertifika sınıfına ait direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

(2) Yukarıda belirtilen süreler sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir.

(3) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için müracaat edilebilir.

 

Zayi edilen ve yıpranan sertifikaların değiştirilmesi

MADDE 52- (1) Zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM
Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

 

Kurslarda kullanılacak belgeler

MADDE 53- (1) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ekteki belgeler kullanılır. (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11)

 

Defter ve dosyalar ile saklanma süresi

MADDE 54- (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurum kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya adedi yazılarak onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

(2) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

b) Evrak dosyaları.

c) Personel özlük dosyası.

ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri.

d) Ders defteri.

e) Kursiyer kayıt defteri.

f) İstatistik dosyası.

g) Teftiş defteri.

ğ) Evrak zimmet defteri.

h) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.

ı) Sivil savunma dosyası.

(3) Defter, dosya ve kayıtlar istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınıp kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.

(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kılık-kıyafet

MADDE 55- (1) Kurslardaki; eğitim personeli, diğer personel ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Kursiyer ücretleri

MADDE 56- (1) Kurumda, kursiyer ücretleriyle ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci/Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

 

Ücretsiz veya indirimli okutulacak kursiyerler

MADDE 57- (1) Kurumdaki ücretsiz veya indirimli okuyacak kursiyerler ve burslarla ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci/Kursiyerler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilir.

 

 

Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi

MADDE 58- (1) Kursu başarı ile bitirerek sertifika alanlar, bu sertifikalarını kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil şubelerinde, kurs mahallinde trafik tescil kuruluşu bulunmaması hâlinde ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki trafik tescil kuruluşunda, sınıfına uyan sürücü belgesi ile en geç iki yıl içinde değiştirilir. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirmedikçe karayolunda araç kullanamazlar.

 

Denetim

MADDE 59- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa eğitim müfettişleriyle genel denetime tabi tutulur. Bakanlıkça veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca denetimler yapılır. İhtiyaç duyulması durumunda, denetimlerde bilirkişiler de görevlendirilir.

(2) Genel denetim tamamlandıktan sonra üç örnek “Genel Denetim Tebliği” düzenlenerek Tebliğin bir örneği kuruma, bir örneği ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğer bir örneği de raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.

(3) Kurumda yapılan denetim sonucu eğitim-öğretimi etkileyen herhangi bir noksanlık görülmemiş ise raporlar, il millî eğitim müdürlüklerinde korunur.

(4) Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise valiliklerce:

a)Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamanın en geç 20 gün içerisinde tamamlanması ve mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi gerektiği adı geçen kuruma tebliğ edilir.

b)Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve aynı Kanun gereğince, para cezalarının artırılması konusundaki her yıl İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge hükümleri dikkate alınarak kurumun hafif para cezası ile tecziyesi gerekmektedir. Bunun için, ikinci inceleme tamamlandıktan sonra en geç üç gün içinde birinci ve ikinci inceleme tutanaklarıyla birlikte kurumda tespit edilen diğer noksanlıklarla ilgili bilgi ve belgeleri kapsayan dosya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 112 nci maddesine göre işlem yapılmak üzere mahkemeye gönderilir.

c)Konunun mahkemeye ulaştırılmasından yedi gün sonra kurumda üçüncü inceleme yapılarak bu inceleme sonucunda da aynı noksanlıkların tespiti durumunda;

1)Kurumun para cezası ile cezalandırılması için; Birinci, ikinci ve üçüncü inceleme tutanakları ile birlikte kurum hakkındaki diğer bilgi ve belgeler mahkemeye tekrar gönderilir.

2) Belgelerin adli mercilere ulaşmasından sonra, kurumun “15 günden az olmamak üzere kapatılması gerektiği” valiliğe teklif edilir.

3) Kurumun ivedilikle kapatılması gerektiği durumlarda kapatma işlemi valilikçe yapılır. Ancak “Kapatma işleminin uygun olduğu” görüşünü almak üzere konuyla ilgili belgeler en seri şekilde Bakanlığa gönderilir.

4) Motorlu taşıt sürücüleri kursları genel denetimler dışında ayrıca kurumun faaliyette bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce mesai saatleri içinde veya dışında her ay en az bir defa denetlenir. Denetimler millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında iki kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Denetim sonucunda düzenlenen tutanak millî eğitim müdürlüğünde korunur.

5) Yapılan inceleme ve denetimlerde tespit edilen noksan veya hatalı uygulamaların giderilmesi için gerekli uyarılar yazılı olarak yapılır.

 

Beyanların doğruluğu

MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Diğer hususlar

MADDE 61- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile kursları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 62 – (1) 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Eğitim personeli

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında en az bir yıl asıl görevli aylık ücretli eğitim personeli olarak görev almış olan veya halen asıl görevli veya ders ücretli olarak görevde bulunan eğitim personelinin özlük hakları saklıdır.

 

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi birinci fıkrası (b) bendinin (2) nci alt bendinde yer alan hüküm, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Geçici 20 nci maddesinde öngörülen süreden sonra uygulanacaktır. 

 

Yürürlük

MADDE 63- (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.