12 Şubat 2011 B Online Trafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeni Kanun
B) Türk Ceza Kanunu
C) Karayolları Trafik Kanunu
D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
A  
B  
C  
D  
2. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolununçizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?A) Bölünmüş yol
B) İki yönlü yol

C) Banket
D) Şerit
A  
B  
C  
D  
3. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A  
B  
C  
D  
4. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
A  
B  
C  
D  
5. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin anlamı nedir?A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti
A  
B  
C  
D  
6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
B) Hızını azaltmalıdır.
C) Geriye dönmelidir.
D) Hızını artırmalıdır.
A  
B  
C  
D  
7. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?A) Virajlı
B) Kasisli

C) Eğimli
D) Kaygan
A  
B  
C  
D  
8. Şekildeki trafik işareti sürücülere neyi bildirir?A) İzci kampına yaklaşıldığını
B) Yaya geçidine yaklaşıldığını
C) Okul geçidine yaklaşıldığını
D) Yerleşim biriminden çıkıldığını
A  
B  
C  
D  
9. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?


A  
B  
C  
D  
10. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?


A  
B  
C  
D  
11. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B) 70 metreden sonra yolun daralacağını
C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
A  
B  
C  
D  
12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Duraklama ve park etme yasağını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
A  
B  
C  
D  
13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Treylerin giremeyeceğini
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
A  
B  
C  
D  
14. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?A) Otomobil
B) Kamyon

C) Motosiklet
D) Otobüs
A  
B  
C  
D  
15. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?


A  
B  
C  
D  
16. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki işaretlerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?


A  
B  
C  
D  
17. Taşıt yolu üzerine çizilenşekildeki yazı neyi bildirmektedir?A) Işıklara 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını
A  
B  
C  
D  
18. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?A) 1 numaralı şeridi
B) 2 numaralı şeridi

C) 3 numaralı şeridi
D) İstediği şeridi
A  
B  
C  
D  
19. Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?A) Taşıma sınırını
B) Dingil ağırlığını
C) Geçme yasağını
D) Sınırlı yükseklik gabarisini
A  
B  
C  
D  
20. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

A) Yer işaretleri
B) Trafik ışıkları

C) Trafik levhaları
D) Trafik görevlisi
A  
B  
C  
D  
21. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?

A) Otomobil
B) Motosiklet

C) Kamyon
D) Otobüs
A  
B  
C  
D  
22. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?

A) 15
B) 35
C) 40
D) 50
A  
B  
C  
D  
23. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
A  
B  
C  
D  
24. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

A) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
D) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
A  
B  
C  
D  
25. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?A) 4 numaralı aracın hızını artırması
B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
A  
B  
C  
D  
26. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
A  
B  
C  
D  
27. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I - II

C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
28. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermedenönce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
A  
B  
C  
D  
29. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?A) 1 nolu araç
B) 2 nolu araç
C) Hızı az olan araç
D) Hızı fazla olan araç
A  
B  
C  
D  
30. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

A) Görev hâli dışında
B) Şehirler arası kara yollarında
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
A  
B  
C  
D  
31. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A) Kamyona
B) Kamyonete
C) İş makinesine
D) Lastik tekerlekli traktöre
A  
B  
C  
D  
32. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A) Banketlerde
B) Dönemeçlerde
C) Yaya ve okul geçitlerinde
D) Tepe üstlerine yakın yerlerde
A  
B  
C  
D  
33. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
A  
B  
C  
D  
34. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A) Her iki aracın yüklü olması
B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
A  
B  
C  
D  
35. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Hız kurallarına uyulması
B) Yayalara su sıçratılması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
A  
B  
C  
D  
36. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?

A) Banketleri
B) Yaya geçitlerini

C) Geçiş yollarını
D) Yaya yollarını
A  
B  
C  
D  
37. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
A  
B  
C  
D  
38. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A  
B  
C  
D  
39. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

A) Cem’in
B) Gülnur’un

C) Alper’in
D) Cem ve Gülnur’un
A  
B  
C  
D  
40. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

A) Sadece öğrenci indirip bindirirken
B) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
C) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
D) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
A  
B  
C  
D  
41. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden
daha çok kullanılmaktadır.
A  
B  
C  
D  
42. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan
bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A) Araç yakıtının zamanında alınması
B) Araç bakımının zamanında yapılması
C) Motor yağının zamanında değiştirilmesi
D) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
A  
B  
C  
D  
43. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sahibi değiştiğinde
B) Sigorta süresi bittiğinde
C) Tescil belgesi değiştirildiğinde
D) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
A  
B  
C  
D  
44. “ D” sınıfı sürücü belgesi sahibi olan sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A) Motosiklet
B) Çekici

C) Otobüs
D) İş makinesi
A  
B  
C  
D  
45. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A  
B  
C  
D  
46. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
A  
B  
C  
D  
47. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda
B) Yaralanmalı kazalarda
C) Maddi hasarlı kazalarda
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
A  
B  
C  
D  
48.
I- Çekme halatı

II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A) I - II
B) I - II - III

C) II - III - IV
D) I - II - III - IV
A  
B  
C  
D  
49. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A) Sesli ilan
B) Duyuru

C) Gürültü
D) Konuşma
A  
B  
C  
D  
50. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
A  
B  
C  
D