Online Trafik Ve Çevre Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A) Geçiş yolu
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş üstünlüğü

A  
B  
C  
D  

2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men

A  
B  
C  
D  

3. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A) Taşıt
B) Tren
C) Ulaşım
D) Taşıma

A  
B  
C  
D  

4. Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A) Bölünmüş yol
B) Banket
C) Şerit
D) İki yönlü yol

A  
B  
C  
D  

5. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A) Yerlerinin değiştirilmesi
B) Üzerlerine yazı yazılması
C) Görülmelerinin engellenmesi
D) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

A  
B  
C  
D  

6. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A) Aracını durdurmalı
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

A  
B  
C  
D  

7. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretçubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Hızlandırma işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Dur işareti

A  
B  
C  
D  

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere

A  
B  
C  
D  

9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

A  
B  
C  
D  

10. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B) Açılan köprüye yaklaşıldığını
C) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
D) Kasisli yolu

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?


A  
B  
C  
D  

13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola dönülmez
B) Sağa dönülmez
C) Sola zorunlu yön
D) Sağa zorunlu yön

A  
B  
C  
D  

14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Traktörün geçebileceğini
B) Traktörün giremeyeceğini
C) Traktörlerin park edebileceğini
D) Sadece traktörün girebileceğini

A  
B  
C  
D  

15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Araç trafiğine kapalı yolu
D) Öndeki taşıtı geçme yasağını

A  
B  
C  
D  

16. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A  
B  
C  
D  

17. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

18. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

A  
B  
C  
D  

19. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

A  
B  
C  
D  

20. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Araçların takip mesafesine uyması
B) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

A  
B  
C  
D  

21. 1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadakiöncelik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

A  
B  
C  
D  

22. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 90
C) 110
D) 120

A  
B  
C  
D  

23. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 15
B) 35
C) 40
D) 50

A  
B  
C  
D  

24. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

A  
B  
C  
D  

25. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) 4 numaralı aracın hızını artırması
B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

A  
B  
C  
D  

26. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek
B) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

A  
B  
C  
D  

27.Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

A  
B  
C  
D  

28.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dar kavisle dönülmesi
B) Geniş kavisle dönülmesi
C) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
D) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi

A  
B  
C  
D  

29. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
B) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
C) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
D) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek

A  
B  
C  
D  

30. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A) 1 numaralı araç
B) 2 numaralı araç
C) Hızı az olan araç
D) Hızı fazla olan araç

A  
B  
C  
D  

31.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

A  
B  
C  
D  

32. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların

A  
B  
C  
D  

33. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde;çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
D) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

A  
B  
C  
D  

34. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

A  
B  
C  
D  

35. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Birkaç defa selektör yaparak

A  
B  
C  
D  

36. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30
B) 20
C) 10
D) 5

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
A) Her iki aracın yüklü olması
B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması

A  
B  
C  
D  

38. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri

A  
B  
C  
D  

39. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?
A) Sadece öğrenci indirip bindirirken
B) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
D) Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda

A  
B  
C  
D  

40. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Korna çalıp yayayı durdurmalı
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C) Geçiş hakkını yayaya vermeli
D) Yayanın yola girmesini önlemeli

A  
B  
C  
D  

41. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızlarını artırarak geçmesi
B) Uygun mesafede mutlaka durması
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi

A  
B  
C  
D  

42. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D) Yüklerin bağlanması

A  
B  
C  
D  

43. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Araç yakıtının zamanında alınması
B) Araç bakımının zamanında yapılması
C) Motor yağının zamanında değiştirilmesi
D) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi

A  
B  
C  
D  

44. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A) Sahibi değiştiğinde
B) Sigorta süresi bittiğinde
C) Tescil belgesi değiştirildiğinde
D) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

A  
B  
C  
D  

45. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Kamyon
B) Minibüs
C) Otomobil
D) Kamyonet

A  
B  
C  
D  

46. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A) Aracın bakımı
B) Kasko sigortası
C) Koltuk ferdi kaza sigortası
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortası

A  
B  
C  
D  

47. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Ölümlü kazalarda
B) Yaralanmalı kazalarda
C) Maddi hasarlı kazalarda
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

A  
B  
C  
D  

48. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
C) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak

A  
B  
C  
D  

49. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A) Atık
B) Çevre
C) İklim
D) Erozyon

A  
B  
C  
D  

50. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması

A  
B  
C  
D