26 Aralık 2009 A2 Online Trafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A) Kullanacağı araca göre belirli biryaşın üzerinde olmak
B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun olmak
C) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
D) Bir meslek sahibi olmak
A  
B  
C  
D  
2. Trafik görevlisi veya yetkililerce, kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik kazası
B) Trafikten men
C) Park etme
D) Duraklama
A  
B  
C  
D  
3. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebil-melerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?

A) Yaya geçidi
B) Yaya yolu
C) Platform
D) Geçiş yolu
A  
B  
C  
D  
4. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?A) Tek yönlü kara yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Bölünmüş kara yolu
D) Erişme kontrollü kara yolu
A  
B  
C  
D  
5.
• İki veya üç tekerlekli olabilir.
• Sepetli ve sepetsiz motorlu araçlardır.
• Yüktaşımacılığında kullanılabilir.
Bu bilgiler hangi araca aittir?

A) Motorlu bisiklet
B) Motosiklet
C) Bisiklet
D) Özel amaçlı taşıt
A  
B  
C  
D  
6. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış-lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A) Yönlerinin değiştirilmesi
B) Üzerlerine yazı yazılması
C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D) Görülmeleri engellenecekşekilde park edilmesi
A  
B  
C  
D  
7. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ve sarı ışığın birlik-te yanması sürücüye neyi bildirir?A) Birazsonra kırmızı ışığın yanacağını
B) Aracın motorunu durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Geri dönmesini
A  
B  
C  
D  
8. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

A) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
B) Durulur, yol kontrol edildikten sonra geçilir.
C) Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir.
D) Yavaş ve dikkatli geçilir.
A  
B  
C  
D  
9.Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?A) 1 -3
C) 2-3
B) 2-4
D) 3-4
A  
B  
C  
D  
10. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?I- Hızını artırmalıdır.
II- Hızını azaltmalıdır.
III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır.

A) I - II
C) II-II
B) I - III
D) I — II -III
A  
B  
C  
D  
11.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?A) Kontrollü demiryolu geçidi
B) Ana yol - tali yol kavşağı
C) Geçme yasağı sonu
D) Otoyol başlangıcı
A  
B  
C  
D  
12. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?A) Alt veya üst geçitlere
B) Gençlik kampına
C) Yürüyüş yoluna
D) Okul geçidine
A  
B  
C  
D  
13. Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?


A  
B  
C  
D  
14. Şekildeki tehlike uyarı işare-tini gören sürücü aşağıdaki-lerden hangisini yapmalıdır?A) Banketten gitmelidir.
B) Takip mesafesini artırmalıdır.
C) Hızını artıraraköndeki aracı geçmelidir.
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir
A  
B  
C  
D  
15. Aşağıdakilerden hangisi, taşıt giremez işaretidir?


A  
B  
C  
D  
16. Aşağıdakilerden hangisi motosiklet giremez işaretidir?


A  
B  
C  
D  
17. Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz?


A  
B  
C  
D  
18. Şekildeki trafik işareti ile aşağıdakilerden hangisi, gerektiğinde birlikte kullanılabilir?A  
B  
C  
D  
19.Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
A  
B  
C  
D  
20.Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?A) Aynı yönde seyretmesi
B) Sağa dönüş yapması
C) Sola dönüş yapması
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
A  
B  
C  
D  
21. Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması vanlıştır?A) Geçmek için en sol şeridi kullanması
B) En sağ şeride geçerek seyretmesi
C) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
A  
B  
C  
D  
22. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 50
B) 60
C)70
D)80
A  
B  
C  
D  
23. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı enaz kaç metreden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 35
D) 40
A  
B  
C  
D  
24. Yerleşim yerleri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin azami hızı saatte 30 kilometredir?

A) Motorlu bisikletin
B) Arazi taşıtının
C) Otobüsün
D) Kamyonun
A  
B  
C  
D  
25.Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A) I - II
B) I - III
C) II-III
D) I — II -III
A  
B  
C  
D  
26. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
D) 3 numaralı aracın 4 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
A  
B  
C  
D  
27. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
C) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
A  
B  
C  
D  
28. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B) Hızını artırarak kavşağa girmelidir.
C) Diğersürücünün ikazını beklemelidir.
D) 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
A  
B  
C  
D  
29. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücü-sü ne yapmalıdır?

A) Motoru durdurup, vitesi boşa almalıdır.
B) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalıdır.
C) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıpdurmalıdır.
D) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaş-latmalıdır.
A  
B  
C  
D  
30. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hızsınırlamasına
B)Trafikyasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
A  
B  
C  
D  
31. Yerleşim yerlerindeki tünel, köprü ve kav-şaklara 5 metre mesafede aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yavaşlamak
B) Vites değiştirmek
C) Durmak
D) Duraklamak
A  
B  
C  
D  
32. Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olduğu tespit edilen sürücü hakkında hangi işlem yapılır?

A) Sürücü belgesi süresiz alınır.
B) 3 ay hafif hapis cezası verilir.
C) Tekrarsürücü eğitimine alınır.
D) En az 6 ay araç kullanmaktan men edilir.
A  
B  
C  
D  
33. Yerleşim birimleri dışındaki karayolların-da, geceleyin yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Sis ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
A  
B  
C  
D  
34. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A) Geçme esnasında hızsınırlarını aşmak
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
C) İlk yardımla ilgili önlem almamak
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
A  
B  
C  
D  
35. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi
A  
B  
C  
D  
36. Tescilli bir aracı satın veya devir alan kişi, aracı adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?

A)1
B)2
C)3
D)4
A  
B  
C  
D  
37.Hangi durumda, motorlu aracın kara yolun-da sürülmesi yasaktır?

A) Sürülecek araç başkasına aitse
B) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D) Aracın bakım süresi geçmişse
A  
B  
C  
D  
38. Sürücü belgesinin alınmasında, tescil ku-ruluşuna yanlış bilgi beyan eden ve hatalı belge kullananlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Ağır para cezası ve 6 ay hafif hapisle ceza-landırılması
B) 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası
C) 3 gün hafif hapis ve ağır para cezası
D) Ömür boyu trafikten men edilmesi
A  
B  
C  
D  
39.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A) Aracın hızına uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
A  
B  
C  
D  
40. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?

A) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
B) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu taşıtla gidilmesi
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
A  
B  
C  
D